Կառուցվածք


Հանձնաժողովը գործում է Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության, միջազգային պայմանագրերի, «Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգիրք» Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական օրենքի, նորմատիվ իրավական այլ ակտերի և Հանձնաժողովի կանոնադրության հիման վրա:

 

 

 

 •  
  Իրավաբանական վարչություն
  • Հանձնաժողովի, տարածքային ընտրական հանձնաժողովների, ընտրությունների և հանրաքվեների կազմակերպման և անցկացման նպատակով ձևավորվող տեղամասային ընտրական հանձնաժողովների իրավական աջակցությունը․
  • Հանձնաժողովի որոշումների նախագծերի վերաբերյալ իրավական-փորձագիտական եզրակացություններ տալը․
  • Հանձնաժողովի նախագահի կամ Գլխավոր քարտուղարի հանձնարարությամբ Հանձնաժողովի նախագահի կամ Գլխավոր քարտուղարի իրավական ակտերի նախագծերի նախապատրաստումը.
  • Հանձնաժողովի որոշումների, Հանձնաժողովի նախագահի և Գլխավոր քարտուղարի ստորագրմանը ներկայացվող իրավական ակտերի նախագծերի, այլ փաստաթղթերի, ինչպես նաև Հանձնաժողով ներկայացված իրավական ակտերի նախագծերի վերաբերյալ իրավական եզրակացություններ տալը․
  • իր իրավասությունների շրջանակներում Հանձնաժողովին, Հանձնաժողովի նախագահին կամ Գլխավոր քարտուղարին հասցեագրված պաշտոնական գրությունների, նամակների, հարցումների և այլ փաստաթղթերի պատասխաններ նախապատրաստելը և ստորագրման ներկայացնելը․
  • Հանձնաժողովին, Հանձնաժողովի նախագահին կամ Գլխավոր քարտուղարին հասցեագրված պաշտոնական գրությունների, նամակների և այլ փաստաթղթերի՝ Հանձնաժողովի այլ կառուցվածքային ստորաբաժանումների կողմից նախա­պատրաստված պատասխանների վերաբերյալ իրավական եզրակացություն տալը․
  • Հանձնաժողովի որոշումներում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը համապատասխան փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին Հանձնաժողովին առաջարկություններ ներկայացնելը․
  • ընտրական գործընթացների իրավական ապահովումը.
  • Հանձնաժողովում գործավարության միասնական կարգի կիրառումը ապահովումը և դրա պահանջների կատարման նկատմամբ վերահսկողությունը․
  • Հանձնաժողովի նիստերի, խորհրդակցությունների նախապատրաստման և անցկացման հետ կապված աշխատանքների կազմակերպումը, արձանագրումը, դրանց արդյունքում կազմված արձանագրությունների, որոշումների, այլ փաստաթղթերի սղագրումը, սրբագրումը և անհրաժեշտության դեպքում ընդունված ակտերի և այլ փաստաթղթերի առաքումը հասցեատերերին,
  • Հանձնաժողովի նախագահի և Գլխավոր քարտուղարի ստորագրմանը ներկայացվող փաստաթղթերի, ինչպես նաև Հանձնաժողովի իրավական ակտերի, ելից փաստաթղթերի լեզվաոճական և տերմինաբանական միասնականության ապահովումը՝ իրականացնելով հիշյալ փաստաթղթերի խմբագրումը, սրբագրումը.
  • ոչ գաղտնի փաստաթղթերի դասակարգումը և հաշվառումը, համակարգչային մուտքագրումը, պատճենահանումը, առաքումը (Հանձնաժողովում և Հանձնաժողովից դուրս).
  • ժամկետային հանձնարարականների նկատմամբ հսկողությունը․
  • «Ելից» գրությունների առաքումը` սուրհանդակային, փոստային ծառայությունների միջոցով, առձեռն կամ էլեկտրոնային փոստով.
  • սուրհանդակային և փոստային ծառայության հետ բնականոն աշխատանքների կազմակերպումը.
  • քաղաքացիների նամակների, դիմումների, բողոքների կատարման ժամկետների նկատմամբ հսկողությունը․
  • մրցույթների անցկացման համար նախատեսված` վարչության մասով թեստերի և հարցաշարերի մշակումը.
  • Հանձնաժողովի և տարածքային ընտրական հանձնաժողովների միջև իրականացվող փաստաթղթաշրջանառությունը,
  • իր լիազորությունների շրջանակներում քաղաքացիների և իրավաբանական անձանց գրավոր առաջարկությունների և դիմումների քննարկումն ու պատասխանի նախապատրաստումը․
  • Հանձնաժողովի անդամների կողմից Հանձնաժողովի որոշման նախագիծ նախապատրաստելիս խորհրդատվական աջակցությունը․
  • Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կողմից կամակերպվող և անցկացվող ուսուցումների, մասնագիտական դասընթացների պլանավորումը, նախապատ­րաս­տումը, փաստաթղթային, ծրագրային, մեթոդական, կազմակերպական ապա­հո­վումը, դրանց վերաբերյալ մարտավարական և ռազմավարական ծրագրերի մշակումն ու իրականացումը, գործընթացների վերահսկումը, արդյունքների գնահատումը, ամփոփումը և վերլուծությունը․
  • ընտրական գործընթացի մասնակիցների համար մեթոդական ուղեցույցների կազմման աշխատանքների կազմակերպումը․
  • Հանձնաժողովի որոշումների հաշվառումը և որոշումների մատյանի վարումը․
  • օրենքով սահմանված կարգով ընտրական փաստաթղթերի արխիվացումը․
  • ընտրական հանձնաժողովների կնիքների և տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի անդամների անհատական կնիքների քանակական հաշվառումը․
  • Հանձնաժողովում վարչական վարույթի հարուցման և իրականացման աշխատանքների իրավական ապահովումը, վարչական վարույթի նյութերի հաշվառումն ու պահպանումը․
  • համապատասխան լիազորագրով Հանձնաժողովի շահերը բոլոր դատական ատյաններում, ինչպես նաև պետական այլ մարմիններում ներկայացնելը, դատարան հայցադիմումներ, դիմումներ, բողոքներ ներկայացնելը, Հանձնաժողովի կայաց­րած ակտերը վիճարկելու դեպքում դատարան հայցադիմումի պատասխան ներկայացնելը, ապացույց պահանջելու դեպքում դատարանին պահանջվող նյութերը ներկայացնելը, իսկ հայցը բավարարելու դեպքում՝ վերաքննիչ և (կամ) վճռաբեկ բողոքներ ներկայացնելը, համապատասխան լիազորագրով Հանձնաժողովի շահերը բոլոր դատական ատյաններում, ինչպես նաև պետական այլ մարմիններում ներկայացնելը.
  • Ընտրությունների և հանրաքվեների կազմակերպման և անցկացման ժամանա­կահատվածում վերլուծություններ իրականացնելը, ընտրական փաստաթղթեր ուսումնասիրելը, վիճակագրական տվյալներ հավաքագրելը, վիճակագրություն և տեղեկանքներ տրամադրելը․
  • Ընտրությունների և հանրաքվեների կազմակերպման և անցկացման ժամանա­կահատվածում Հանձնաժողովի նախագահի հանձնարարությամբ շահագրգիռ սուբյեկտերին խորհրդատվություն տրամադրելը․
  • իր լիազորությունների սահմաններում Հանձնաժողովի որոշումների կատարման նկատմամբ վերահսկողության իրականացումը.
  • բարձրագույն ուսումնական  հաստատությունների  սովորողների կողմից Հանձնա­ժո­ղովում պրակտիկայի կազմակերպման և անցկացման ապահովումը․
  • օրենքներով ու այլ իրավական ակտերով, ինչպես նաև Հանձնաժողովի և վարչության կանոնադրությամբ նախատեսված այլ գործառույթներ։
 •  
  Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների եւ տեղեկատվության վերլուծության վարչություն
  • ապահովում է Հանձնաժողովի գործող համակարգչային ծրագրատեխնիկական միջոցների, հաղորդակցման էլեկտրոնային միջոցների, տեղեկատվական համակարգերի և էլեկտրոնային փոստի հասանելիությունը, անխափան աշխատանքը.
  • ապահովում է Հանձնաժողովի պաշտոնական համացանցային կայքի անխափան աշխատանքը, նրանում պարունակվող տեղեկությունների արդիականությունն ու համապատասխանությունը ՀՀ ընտրական օրենսգրքի դրույթների պահանջներին.
  • ապահովում է «Ընտրություններ» ավտոմատացված համակարգի, Հանձնաժողովում տեղադրված և գործող այլ համակարգերի, առցանց հարթակների անխափան աշխատանքը և Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգրքով այդ համակարգերին ներկայացվող բոլոր պահանջների և գործառույթների իրականացումը.
  • ապահովում է տարածքային ընտրական հանձնաժողովներում իրենց վերապահված գործառույթների ավտոմատացումը՝ ընտրություններ նշանակելուց մինչև քվեարկության արդյունքների ամփոփում, արձանագրությունների կազմում, որոշումների ընդունում.
  • ապահովում է Հայաստանի Հանրապետության տարածքում տեղի ունեցող յուրաքանչյուր ընտրության նախապատրաստական աշխատանքների, ինչպես նաև քվեարկության օրը քվեարկության արդյունքների ամփոփման ավտոմատացումը.
  • իրականացնում է Ազգային Ժողովում խմբակցություն ունեցող կուսակցությունների, կուսակցությունների դաշինքների միջև տվյալ օրը կազմավորված տեղամասերում հանձնաժողովի նախագահի և քարտուղարի պաշտոնների բաշխումը և հրապարակում.
  • իրականացնում է Ազգային Ժողովում խմբակցություն ունեցող կուսակցությունների, կուսակցությունների դաշինքների կողմից տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներում անդամ նշանակելու մասին հայտերի ընդունումը, այդ տեղեկատվության ներմուծումը «Ընտրություններ» ավտոմատացված համակարգ, ինչպես նաև ապահովում է տարածքային ընտրական հանձնաժողովներում ՏԸՀ անդամների իրենց թեկնածուների տվյալների մուտքագրումը, ՏԸՀ կազմերի ստացումը և դրանց վերաբերյալ տեղեկատվության հրապարակումը, ապահովում է տվյալների շտեմարանի տվյալների հիման վրա տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի նախագահ եվ քարտուղար նշանակելու մասին տարածքային ընտրական հանձնաժողովի որոշման ձևավորելու, արտահանելու և տպելու հնարավորություն.
  • լիազոր մարմնի կողմից տրմադրված տվյալների շտեմարանի հիման վրա իրականացնում է ընտրողների գրանցումն իրականացնող տեխնիկական սարքավորումներ ներբեռնվող ցուցակների ստացումը, կրիչների պատճենահանումը, սարքերի կարգաբերումն ու կրիչների տեղադրումը սարքերի մեջ: Քվեարկության ավարտից հետո իրականացնում է այդ տեղեկատվության հավաքագրումը և կատարում համապատասխան վերլուծություներ, ստանում է անհրաժեշտ հաշվետվությունները.
  • ապահովում է քվեարկության օրը քվեարկության մասնակիցների քանակի վերաբերյալ տեղեկատվության տարածքային ընտրական հանձնաժողովներում մուտքագրումը և այդ տվյալների հաղորդումը ԿԸՀ, ինչպես նաև այդ տվյալների հիման վրա ըստ ՀՀ մարզերի, ընտրական տարածքների, ընտրական հանձնաժողովների սպասարկման տարածքի, համայնքների և տեղամասերի աղյուսակավորում իրականացնելու, արտահանելու, տպելու և հրապարակելու միջոցները, ինչպես նաև վերահաշվարկի դեպքում՝ վերահաշվարկի արդյունքների մուտքագրման հնարավորություն և տեղամասում քվեարկության արդյունքներն անվավեր ճանաչելու գրառում կատարելու հնարավորություն.
  • ապահովում է յուրաքանչյուր ընտրության նախնական և վերջնական արձանագրությունների ստացումը, արտահանումը և հրապարակումը, իսկ համայնքի ղեկավարի և ավագանու անդամների ընտրությունների ժամանակ նաև համայնքի ղեկավար կամ ավագանու անդամ ընտրվելու մասին տարածքային ընտրական հանձնաժողովների որոշումների ստացումը և հրապարակումը.
  • ապահովում է քվեարկության օրը քվեարկության ավարտից հետո տեղամասում քվեարկություն արդյունքների արձանագրության տվյալների մուտքագրումը տարածքային ընտրական հանձնաժողովներում և այդ տվյալները ԿԸՀ հաղորդելու հնարավորությունը.
  • ապահովում է տեղամասերում քվեարկության արդյունքների հիման վրա ըստ ՀՀ մարզերի, ընտրական տարածքների, ընտրական հանձնաժողովների սպասարկման տարածքի, համայնքների և տեղամասերի աղյուսակավորում իրականացնելու, արտահանելու, տպելու և հրապարակելու միջոցներ.
  • համապետական և Երևանի ավագանու ընտրությունների, ինչպես նաև հանրաքվեի ժամանակ քվեարկության օրը իրականացնում է տարածքային ընտրական հանձնաժողովներից էլեկտրոնային եղանակով ստացված տեղեկատվության հրապարակումը իրական ժամանակում Հանձնաժողովի տեղեկատվական կենտրոնում և համացանցային կայքում, պարբերաբար կատարում է աղյուսակավորում և զետեղում Հանձանաժողովի կայքում, ստանում և Հանձնաժողովին է ներկայացնում քվեարկության արդյունքների արձնագրությունը.
  • ապահովում է էլեկտրոնային եղանակով քվեարկության համակարգի անխափան աշխատանքը, իրականացնում է համակարգի կարգաբերումը և ներմուծում անհրաժեշտ տեղեկատվությունը՝ ընտրողների ցուցակներն և այլն, Հանձնաժողովի որոշումներին համապատասխան ապահովում է համակարգի գործարկումը, էլեկտրոնային եղանակով քվեարկության արդյունքների ստացումը և հրապարակումը:
  • մշակում է Հանձնաժողովում ներդրված համակարգերից օգտվելու ուղեցույցներ, ձեռնարկներ, իրականացնում է համակարգերից օգտվելու դասընթացներ, այդ թվում նաև հեռահար ուսուցում՝ օգտագործելով Հանձնաժողովում և տարածքային ընտրական հանձնաժողովներում տեղակայված ներքին համակարգչային ցանցը և հաղորդակցման միջոցները.
  • կատարում է դիզայներական աշխատանքներ՝ Corel Draw, Adobe Photo Shop և Adobe Acrobat ծրագրային միջոցներով, ձևավորում, տպագրում և պատրաստում է Հանձնաժղովի որոշումներով սահմանված վկայականներ, մանդատներ և այլ անհրաժեշտ նյութեր:
  • ընդունում է տարածքային ընտրական հանձնաժողովի անդամի հայտարարված թափուր տեղի համար ներկայացված դիմումները և ապահովում է նախապատվության քվեակարգով թափուր տեղի համալրման գործընթացը.
  • Ընտրական օրենսգրքի սահմանած կարգով և ժամկետներում թարմացնում է Հանձնաժողովի համացանցային կայքի անբաժան մաս հանդիսացող ընտրողների ռեգիստրը.
  • իրականացնում է Հանձնաժողովի նիստերի առցանց և ուղիղ հրապարակումը Հանձնաժողովի կայքում.
  • ապահովում է վարչական վարույթի ծանուցումների հրապարակումը, ինչպես նաև այդ վարույթներին առընչվող տեղեկատվության հրապարակումը Հանձնաժողովի կայքում.
  • ապահովում է Հանձնաժողովի նիստերի օրակարգերի, դրանց տեսաձայնագրությունների և Հանձնաժողի որոշումների, հայտարարությունների և նորությունների հրապարակումը Հանձնաժողովի կայքում.
  • իրականացնում է ընտրությունների անցկացման մասնագիտական դասընթացներին առնչվող գործառույթները՝ դիմումների ընդունում, խմբերի բաժանում ըստ դասընթացի անկացման վայրերի, հավաստագրերի ստացում, դասընթացի անցկացման վայրի և ժամի վերաբերյալ ծանուցում, դասընթացների արդյունքների ամփոփումը, և տվյալների շտեմարանի շահագործումը և կանոնակարգումը.
  • օրենսդրական դաշտի փոփոխությունների դեպքում մշակում և նախագծում է տվյալների շտեմարանի կառուցվածային փոփոխությունները, նախագծում և ներկայացնում է անհրաժեշտ փոփոխությունները ծրագրային փաթեթներում, մշակում է տեխնիկական առաջադրանքներ, տեխնիկական բնութագրեր և անհրաժեշտ այլ փաստաթղթեր
  • իրականացնում է Հանձնաժողովում ներդրված ծրագրային միջոցների թեստավորում և փորձարկում՝ մինչև գործողության մեջ դնելը
  • Նախագծում, մշակում, իրականացնում, փորձարկում և ներդնում է Հանձնաժողովի համացանցային կայքի առանձին էջեր կամ Հանձնաժողովի գործառույթներին անհրաժեշտ կայքեր, անհրաժեշտ ծրագրային կիրառական փաթեթներ, իրականացնում է անհրաժեշտ տվյալների շտեմարանի կառուցվածքի նախագծում և ներդնում.
  • համակարգում է ընտրական գործընթացի բոլոր սուբյեկտների վերաբերյալ անհրաժեշտ տեղեկատվական բանկի ստեղծումը, շահագործումը, սպասարկումը և այդ տվյալների հիման վրա կատարում վերլուծություններ.
  • իրականացնում է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի ներքին և արտաքին ցանցի, այդ ցանցերի և տարածքային ընտրական հանձնաժողովների միջև տեղակայված ներքին ցանցի հսկումը, անվտանգության ապահովումը և համակարգում ընդգրկված ծրագրա-տեխնիկական միջոցների անխափան աշխատանքի ապահովումը, ինչպես նաև դրանց սպասարկման աշխատանքները.
  • կազմակերպում է Հանձնաժողովի ներքին և արտաքին էլեկտրոնային փոստի հասանելիության անընդհատության և Հանձնաժողովի և տարածքային ընտրական հանձնաժողովների միջև հաղորդակցման այլընտրանքային միջոցների անխափան աշխատանքի ապահովումը.
  • իրականացում է տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում նոր տեխնոլոգիաների ներդրման աշխատանքների նախագծում, ձեռքբերում և ներդրում.
  • կազմակերպում է Հանձնաժողովի  անձնակազմի համար համակարգչային և ծրագրային դասընթացներ:
  • ներկայացնում է անհրաժեշտ համակարգչային սարքավորումների և ծրագրային փաթեների ձեռքբերման համար հայտեր:
  • ապահովում է տեղեկատվական ռեսուրսներից օգտվելու մատչելիությունը, արխիվացումը և տեղեկատվության անվտանգության քաղաքականության մշակումը և իրականացումը.
  • ապահովում է համակարգչային սարքավորումների և սերվերների հակավիրուսային պաշտպանության միջոցառումների իրականացումը.
  • կազմակերպում է հանձնաժողովի նոր համակարգչային սարքավորումների տեղադրման և անսարք համակարգչային սարքավորումների ախտորոշման աշխատանքները.
  • համակարգում է սերվերների ղեկավարմամբ ցանցի կառավարումը, ցանցի կառուցվածքի, օգտվողների տեղեկատվության, տվյալաների շտեմարանների, օպերացիոն համակարգերի, ցանցային սարքավորումների կարգաբերումների արխիվացումը (Backup).
  • Իրականացնում է Հանձանաժողովի համացանցային կայքերի, ցանցային սարքավորումների պարբերական մոնիտորինգ.
  • իրականացնում է Հանձնաժողովի և տարածքային ընտրական հանձնաժողովների համակարգչային, ցանցային, սերվերային, ծրագրային միոցների և ռեզերվային սարքավորումների և այլ տեխնիկական սարքավորումների գույքագրման աշխատանքներ:
  • կազմավորում է կենտրոնական տեղեկատվական բազայի և բազայում զետեղված տեղեկատվության խմբեր ըստ գործառույթների և հաստատված թույլտվությունների տրամադրում օգտագործողներին.
  • մշտադիտարկում է կենտրոնական տեղեկատվական բազա տվյալների ժամանակին և ճշգրիտ մուտքագրումը.
  • մասնակցում է Հանձնաժողովում ներդրված համակարգերի արդյունավետ շահագործման և հետագա կատարելագործմանը ուղղված աշխատանքներին.
  • իրականացնում է աշխատանքներ ծրագրատեխնիկական միջոցների ռիսկերի գնահատելու և բացահայտելու ուղղությամբ և ներկայացնում նախագծեր դրանց կանխարգելման վերաբերյալ: 
  • իրականացնում է օրենքներով ու այլ իրավական ակտերով, ինչպես նաև Հանձնաժողովի և վարչության կանոնադրությամբ նախատեսված այլ գործառույթներ։
 •  
  Արտաքին կապերի վարչություն
  • համագործակցում է օտարերկրյա պետությունների և միջազգային կազմակերպությունների իրավասու մարմինների հետ.
  • ապահովում է ընտրական ոլորտում միջազգային համագործակցության զարգացման գործընթացները.
  • իրականացնում է օտարերկրյա պետություններում ընտրական գործընթացների ուսումնասի­րությունը, ամփոփում, վերլուծում և ներկայացնում է համապատասխան առաջարկություններ.
  • ապահովում է Հանձնաժողովի փոխհարաբերությունները Հայաստանի Հանրապետության, օտարերկրյա պետությունների և միջազգային կազմակերպությունների իրավասու մարմինների, հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հետ.
  • համակարգում է միջազգային միջոցառումների հետ կապված կազմակերպ­ման և արարողակարգային խնդիրների ժամանակին և անխափան կատարումը.
  • ապահովում է Հանձնաժողովի նախագահի արտասահմանյան այցերի, օտար­երկրյա պետությունների ընտրական մարմինների ղեկավարների և պաշտո­նա­տար անձանց, միջազգային կազմակերպությունների ներկայացուցիչների, Հայաստանի Հանրապետությունում հավատարմագրված դիվանագիտական ներկայա­ցուցչությունների ղեկավարների հետ հանդիպումների և նախագահի մասնակ­ցությամբ այլ միջոցառումների բովանդակային մասի նախապատրաստումը.
  • ապահովում է Հանձնաժողովի նախագահի հաղորդակցության կազմակեր­պումն օտարերկրյա պետությունների ընտրական մարմինների ղեկավարների և ներկայացուցիչների, միջազգային կազմակերպությունների, օտարերկրյա հասարակական կազմակերպությունների, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետությունում հավատարմագրված դիվանագիտական և հյուպատոսական  ներկայացուցչությունների ներկայացուցիչների հետ.
  • նախապատրաստում է միջազգային կազմակերպություններին, կոնվենցի­անե­րին և այլ պայմանագրերին Հայաստանի Հանրապետության անդամակցելու համար բոլոր անհրաժեշտ փաստաթղթերը, ներառյալ նյութերի հայերեն թարգմանությունը.
  • համակարգում է Հանձնաժողովի իրավասությանը վերաբերող հարցերի շուրջ կնքված միջազգային պայմանագրերով նախատեսված գործառույթների իրականացման աշխատանքները.
  • կազմում է Հանձնաժողովի կողմից հրավիրված օտարերկրյա պետությունների պաշտոնական պատվիրակությունների կամ հյուրերի այցելության ծրագրերը, ապահովում դրանց իրականացումը, ինչպես նաև՝ այցելությունների հետ կապված արարողակարգային հարցերը.
  • մշակում է միջազգային ոլորտում ընտրական մարմինների կառավարման կարիքների բավարարմանն ուղղված զարգացման ծրագրերը.
  • տալիս է առաջարկություններ Հանձնաժողով ներկայացված միջազգային պայմանագրերի և ընտրական ոլորտում միջազգային ոլորտին առնչվող այլ փաստաթղթերի և դրանց նախագծերի վերաբերյալ.
  • ապահովում է Հանձնաժողովի նախագահի, անդամների, աշխատողների՝ օտար­երկրյա պետություններ և միջազգային կազմակերպություններ գործու­ղում­ների կազմակերպման աշխատանքները, անհրաժեշտ այլ փաստաթղ­թա­յին ձևակերպումները, ներառյալ` մուտքի արտոնագրի ստացումը.
  • միջազգային ընտրական կազմակերպություններում արդյունավետ գոր­ծու­նեության ապահովման նպատակով Հանձնաժողովի պատվիրա­կություններին տրամադրում է անհրաժեշտ տեղեկատվական և վերլուծական նյութեր.
  • ապահովում և համակարգում է Հանձնաժողովի կողմից միջազգային ծրագրերի հետ կապված աշխատանքների իրականացումը.
  • իրականացնում է միջազգային կազմակերպությունների, օտարերկրյա կազ­մա­­կեր­պությունների և տեղական հասարակական կազմա­կերպությունների դի­տորդների հավատարմագրման աշխատանքները, այդ թվում՝ իրակա­նաց­նում է նշված կազմակերպությունների կողմից ներկայացվող փաստաթղթերի նախնական ուսումնասիրումը.
  • տրամադրում է խորհրդատվություն դիտորդական առաքելություն իրականացնող կազմակերպություններին.
  • իրականացնում է միջազգային կազմակերպությունների, օտարերկրյա կազմա­կեր­­պու­թյունների և տեղական հասարակական կազմակերպությունների դիտորդ­ների հավատարմագրման վկայականների պատրաստման աշխատանքերը.
  • նախապատրաստում է Հանձնաժողովի նախագահի և Գլխավոր քարտուղարի՝ Վարչության առջև դրված գործառույթներից և խնդիրներից բխող իրավական ակտերի նախագծերի, եզրակացությունների, այլ փաստաթղթերի նախապատրաս­տումը, ներկայացնում ստորագրման.
  • ապահովում է Հանձնաժողովի պաշտոնական ինտերնետային կայքի համապա­տասխան բաժնում անհրաժեշտ տեղեկատվության համալրման և թարգմանչության աշխատանքները.
  • կատարում է օտարերկրյա պետություններից և միջազգային կազմակեր­պություններից ստացված փաստաթղթերի թարգմանությունը.
  • իրականացնում է միջազգային կազմակերպությունների և օտարերկրյա հասա­րա­կա­կան կազմակերպությունների դիտորդական առաքելությունների` ընտրու­թյունների վերաբերյալ ներկայացված զեկույցների մշակման աշխատանքները, այդ թվում՝ Վարչության աշխատանքների կատարելագործման ուղղությամբ.
  • ամփոփում է գործուղումների և միջազգային գործունեությանն առնչվող արդյունքները.
  • իրականացնում է օրենքով, միջազգային պայմանագրերով և այլ իրավական ակտերով, ինչպես նաև Հանձնաժողովի և վարչության կանոնադրությամբ վերապահված այլ գործառույթներ:
 •  
  Ֆինանսատնտեսական վարչություն
  • ապահովում է` Հանձնաժողովում Հաշվապահական հաշվառման մասին ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված, իրեն վերապահվող գործընթացների  իրականացումը.
  • ապահովում է` Հանձնաժողովում «Գանձապետական համակարգի մասին» ՀՀ օրենսդրությամբ նախատեսված, իրեն վերապահվող գործընթացների  իրականացումը.
  • ապահովում է` Հանձնաժողովում ՀՀ Գնումների մասին օրենքի   օրենսդրությամբ` նախատեսված գնումների  գործընթացների, իրեն վերապահվող  աշխատանքների իրականացումը.
  • ապահովում է` Հանձնաժողովում  գնումների  տարեկան պլանավորումը, մրցույթների կազմակերպման   գործընթացները և մուտքագրումը ԱՐՄԵՊՍ համակարգ.
  • ապահովում է բոլոր գործող ծրագրերով միջնաժամկետ ծախսերի` բյուջետային հայտերի կազմման, հաստատման և  ներկայացման աշխատանքները.
  • կազմում և հաստատմանն է ներկայացնում բյուջետային ծախսերի  տարեկան նախահաշիվները,  բոլոր գործող հաշիվներով. 
  • ապահովում է հաշվապահական հաշվառման վարման, սկզբնական վճարման  փաստաթղթերի կազմման և ներկայացման  աշխատանքները.
  • ապահովում է` Հանձնաժողովում ֆինանսական պարտավորությունների վճարումները  «Քլիենթ Թրեժըրի» ծրագրի միջոցով.
  • ապահովում է` Հանձնաժողովի հաստիքացուցակի կազմումը և աշխատավարձերի հաշվարկման և վճարման գործընթացը,
  • ապահովում է` Հանձնաժողովի գործուղման ծախսերի հաշվարկման և վճարման գործընթացը,
  • ապահովում է տարածքային ընտրական հանձնաժողովների կողմից ներկայացված հաշվետվությունների ստացման, ստուգման, ամփոփման և ներկայացման աշխատանքները.
  • ապահովում է տարածքային և տեղամասային ընտրական հանձնաժողովների     ծախսերի և աշխատավարձերի վճարումները բանկային համակարգով.
  • ապահովում է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով և ժամկետներում` համապատասխան մարմիններին ամսեկան, եռամսյակային և տարեկան հաշվետվությունների ներկայացման աշխատանքները.
  • իրականացնում է գույքի պահպանման, կառավարման, գույքագրման աշխատանքները.
  • ապահովում և կանոնակարգում է տնտեսական մասի խնդիրների և գործառույթների լիարժեք և արդյունավետ իրականացումը։
  • ապահովում է Հանձնաժողովի ավտոտրանսպորտային սպասարկումը.
  • Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով իրականացնում է Հանձնաժողովի պաշտոնատար անձանց այցելությունների, նրանց մասնակցությամբ անցկացվող արարողակարգային և այլ միջոցառումների նախապատրաստման ու կազմակերպման տնտեսական, նյութատեխնիկական և տրանսպորտային ապահովումը.
  • գլխավոր քարտուղարի հանձնարարությամբ ապահովում է Վարչության առջև դրված գործառույթներից և խնդիրներից բխող իրավական ակտերի նախագծեր, առաջարկություններ, եզրակացություններ, այլ փաստաթղթեր նախապատրաստելը, ինչպես նաև դրանց վերաբերյալ մեթոդական պարզաբանումներ և ուղեցույցեր մշակելը.
  • գլխավոր քարտուղարի հանձնարարությամբ կատարում է քաղաքացիների ընդունելություն.
  • գլխավոր քարտուղարի հանձնարարությամբ` Վարչության լիազորությունների շրջանակներում նախապատրաստում է նախագծեր, առաջարկություններ, տեղեկանքներ, հաշվետվություններ, միջնորդագրեր, զեկուցագրեր և այլ գրություններ.
  • Վարչության առջև դրված գործառույթների և խնդիրների իրականացման հետ կապված, ինչպես նաև գլխավոր քարտուղարի գիտությամբ, հրավիրում է խորհրդակցություններ` դրանց մասնակից դարձնելով համապատասխան մարմինների պաշտոնատար անձանց, մասնագետների, փորձագետների.
  • ըստ անհրաժեշտության վարչությունը ներկայացնում է համապատասխան զեկուցումներ իր կողմից սպասարկվող ոլորտին առնչվող համապատասխան մարմիններում, ինչպես նաև պաշտոնատար անձանց կողմից կատարվող աշխատանքների վիճակի մասին.
  • ապահովում է վարչական շենքի, դրան հարող տարածքի շահագործումը, ընթացիկ և կապիտալ շինարարական աշխատանքների իրականացումը.
  • իրականացնում է Հանձնաժողովի աշխատակիցների` Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ հաստատված, սոցիալական փաթեթի հատկացման և սոցիալական փաթեթում ներառված ծառայություններից օգտվելու ընթացակարգը.
  • ապահովում է Հանձնաժողովի նախագահի և գլխավոր քարտուղարի՝ Վարչության առջև դրված գործառույթներից և խնդիրներից բխող իրավական ակտերի, նախագծերի, եզրակացությունների, առաջարկությունների, տեղեկանքների, հաշվետվությունների, միջնորդագրերի, զեկուցագրերի և այլ փաստաթղթերի նախապատրաստումը, ներկայացնում ստորագրման.
  • Վարչության առջև դրված գործառույթների և խնդիրների իրականացման հետ կապված, ինչպես նաև հանձնաժողովի նախագահի և գլխավոր քարտուղարի գիտությամբ, կարող է հրավիրել խորհրդակցություններ` դրանց մասնակից դարձնելով համապատասխան մարմինների պաշտոնատար անձանց, մասնագետների, փորձագետների.
  • ըստ անհրաժեշտության ներկայացնում է համապատասխան զեկուցումներ իր կողմից սպասարկվող ոլորտին առնչվող համապատասխան մարմիններում, ինչպես նաև պաշտոնատար անձանց կողմից կատարվող աշխատանքների վիճակի մասին.
  • իր լիազորությունների սահմաններում ապահովում է Հանձնաժողովի որոշման և կատարման նկատմամբ վերահսկողության իրականացումը.
  • իրականացնում է օրենքով, այլ օրենքներով և իրավական ակտերով, ինչպես նաև Հանձնաժողովի և վարչության կանոնադրությամբ նախատեսված այլ գործառույթներ:
 •  
  Անձնակազմի կառավարման բաժին
  • ապահովում է Հանձնաժողովում քաղաքացիական ծառայության և հանրային ծառայության մասին օրենսդրությամբ նախատեսված գործընթացների՝ իրեն վերապահված աշխատանքների իրականացումը.
  • նախապատրաստում է Հանձնաժողովի նախագահի և գլխավոր քարտուղարի՝ անձնակազմի կառավարման գծով կարգադրությունների, հրամանների կամ հանձնարարականների նախագծերը և դրանք ներկայացնում ստորագրման.
  • իրականացնում է Հանձնաժողովի նախագահի և գլխավոր քարտուղարի կողմից ստորագրված կարգադրությունների և հրամանների հաշվառման, դրանց բնօրինակների պահպանության և ըստ նշանակության հանձնման աշխատանքները.
  • իրականացնում է Հանձնաժողովի նախագահի և գլխավոր քարտուղարի կողմից նշանակվող անձանց, ինչպես նաև Հանձնաժողովում քաղաքացիական ծառայության ժամանակավոր թափուր պաշտոն զբաղեցնող անձանց անձնական գործերի վարման, հաշվառման, հանձնման-ընդունման և պահպանման աշխատանքները.
  • իրականացնում է Հանձնաժողովի նախագահի և գլխավոր քարտուղարի կողմից նշանակվող անձանց տրամադրվող արձակուրդների ժամանակացույցի կազմման աշխատանքները.
  • իրականացնում է Հանձնաժողովում աշխատանքային, այդ թվում՝ ժամկետային աշխատանքային պայմանագրերի և ծառայությունների վճարովի մատուցման պայմանագրերի կնքման և հաշվառման հետ կապված աշխատանքները.
  • ներկայացնում է Հանձնաժողովի քաղաքացիական ծառայողների պաշտոնների անվանացանկը քաղաքացիական ծառայության տեղեկատվական հարթակում տեղադրելու համար.
  • իրականացնում է Հանձնաժողովի քաղաքացիական ծառայողների գրանցամատյանային տվյալների հավաքագրման և վարման աշխատանքներ.
  • մասնակցում է Հանձնաժողովի կառուցվածքային, հաստիքային, ինչպես նաև քաղաքացիական ծառայության պաշտոնների անվանացանկում փոփոխություններ կատարելու նախապատրաստական աշխատանքներին.
  • համապատասխան կառուցվածքային ստորաբաժանումների հետ համատեղ նախապատրաստում է քաղաքացիական ծառայության պաշտոնների անձնագրերի, դրանցում փոփոխություններ կատարելու նախագծերը և դրանք ներկայացնում գլխավոր քարտուղարին.
  • իրականացնում է քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն, բացառությամբ Հանձնաժողովի գլխավոր քարտուղարի, զբաղեցնելու համար անցկացվող մրցույթների նախապատրաստական աշխատանքները.
  • հաշվառում է Հանձնաժողովի քաղաքացիական ծառայողների կողմից իրենց կատարած աշխատանքների մասին օրենսդրությամբ սահմանված կարգով ներկայացված կատարողականները կամ կիսամյակային հաշվետվությունները՝ անմիջական ղեկավարների եզրակացություններով, ինչպես նաև Հանձնաժողովի գլխավոր քարտուղարի հանձնարարությամբ ուսումնասիրում է դրանք և ներկայացնում համապատասխան առաջարկություններ.
  • մասնակցում է Հանձնաժողովում ուսանողների պրակտիկայի անցկացման աշխատանքներին.
  • իրականացնում է անձնակազմի կառավարման հարցերով բողոքների, դիմումների և առաջարկությունների, անձնակազմի կառավարման գործառույթների ուսումնա­սիրություն, վերլուծություն և դրանց վերաբերյալ առաջարկություններ է ներկայացնում գլխավոր քարտուղարին.
  • իրականացնում է Հանձնաժողովի քաղաքացիական ծառայողների վերապատրաստման կազմակերպման հետ կապված աշխատանքները.
  • Հանձնաժողովի նախագահին, գլխավոր քարտուղարին և վարչապետի աշխատակազմի քաղաքացիական ծառայության գրասենյակին տրամադրում է քաղաքացիական ծառայությանն առնչվող անհրաժեշտ տեղեկատվություն.
  • իրականացնում է Հանձնաժողովի աշխատակիցների, ինչպես նաև տարածքային ընտրական հանձնաժողովների անդամներին տրվող ծառայողական վկայականների պատրաստման և տրամադրման, ինչպես նաև գործուղման վկայականների տրամա­դրման աշխատանքներ.
  • կադրերի ռեզերվում գրանցվելու օրենքով սահմանված հիմքի ի հայտ գալուց հետո սահմանված կարգով և ժամկետում տեղեկատվություն է ներկայացնում համա­պատասխան կառուցվածքային ստորաբաժանմանը՝ Հանձնաժողովի քաղաքացիական ծառայության կադրերի ռեզերվի տեղեկատվական հարթակում տեղադրելու համար.
  • ապահովում է Հանձնաժողովի իրավասությունը սահմանող Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության բնագավառի թեստերի և հարցատոմսերի մշակման աշխատանքները, մասնակցում է մրցույթների անցկացման համար քաղաքացիական ծառայության պաշտոնների անձնագրերի առանձնա­հատ­կություններից բխող մասնագիտական գիտելիքների վերաբերյալ թեստերի և հարցատոմսերի մշակման աշխատանքներին.
  • Հանձնաժողովի նախագահին և գլխավոր քարտուղարին է ներկայացնում առաջարկություն 65 տարին լրացած քաղաքացիական ծառայողի պաշտոնը զբաղեցնելու ժամկետը մինչև 1 տարի երկարացնելու վերաբերյալ:
  • իրականացնում է Հանձնաժողովի աշխատակիցների զինապարտության հաշվառման և ամրագրման ապահովման աշխատանքներ.
  • ապահովում է Հանձնաժողովի նախագահի և գլխավոր քարտուղարի՝ Բաժնի առջև դրված գործառույթներից և խնդիրներից բխող իրավական ակտերի նախագծերի և այլ փաստաթղթերի նախապատրաստումը, ներկայացնում ստորագրման.
  • իրականացնում է քաղաքացիական ծառայության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով բարեվարքության հարցերին առնչվող գործառույթներ.
  • իրականացնում է վարձու աշխատողների և պայմանագրային եկամուտ ստացող ֆիզիկական անձանց անհատական տվյալների վարման աշխատանքներ հաշվետվությունների ներկայացման էլեկտրոնային համակարգում.
  • Անձնակազմի կառավարման հարցերով ցուցաբերում է գործնական, խորհրդատվական, մեթոդական և այլ անհրաժեշտ օգնություն, ինչպես նաև վերահսկում անձնակազմի կառավարման ոլորտի աշխատանքներ.
  • իրականացնում է Հանձնաժողովի անձնակազմի կառավարման գործառույթների ուսումնասիրության, վերլուծական, վիճակագրական աշխատանքներ և համապատասխան առաջարկություններ ներկայացնում գլխավոր քարտուղարին.
  • կազմակերպում է անձնակազմի կառավարման հարցերով ստացված դիմումների, նամակների, զեկուցագրերի, բողոքների քննարկում և ձեռնարկում է միջոցներ հայտնաբերված թերությունները վերացնելու ուղղությամբ.
  • Ընտրությունների և հանրաքվեների կազմակերպման և անցկացման ժամանա­կահատվածում Հաձնաժողովի նախագահի և գլխավոր քարտուղարի համաձայնությամբ/հանձնարարությամբ իրականացնում է ընտրական գործ­ընթացներին աջակցող գործառույթներ:
  • իրականացնում է օրենքներով ու այլ իրավական ակտերով, ինչպես նաև Հանձնաժողովի և սույն կանոնադրությամբ նախատեսված այլ գործառույթներ:
 •  
  Ներքին աուդիտի բաժին
  • գնահատում է Հանձնաժողովում ֆինանսական կառավարման, հսկողության համակարգերի արդյունավետությունը և համապատասխանությունը ՀՀ օրենսդրության պահանջներին,
  • օժանդակում է ռիսկերի բացահայտմանն ու գնահատմանը,
  • ապահովում է ներքին աուդիտի կանոնակարգի նախագծի, ռազմավարական և տարեկան ծրագրերի կազմումը և ներկայացնում Հանձնաժողովի նախագահին ու ներքին աուդիտի կոմիտեին,
  • ապահովում է ներքին աուդիտի իրականացումը ռազմավարական և տարեկան ծրագրերի հիման վրա` Հանձնաժողովի նախագահին և ներքին աուդիտի կոմիտեին հավաստիացման կամ խորհրդատվական ծառայություններ մատուցելու միջոցով,
  • մշակում և սահմանում է առաջադրանք յուրաքանչյուր աուդիտի իրականացման համար` նշելով դրա իրականացման շրջանակը, խնդիրները, տևողությունը և տրամադրված ռեսուրսները, աուդիտի մոտեցումներն ու տեխնիկան, աուդիտի տեսակն ու ծավալը.
  • կատարում է իրականացման ենթակա աուդիտորական առաջադրանքների բաժանում ներքին աուդիտորների միջև,
  • ըստ անհրաժեշտության՝ Հանձնաժողովի նախագահին ներկայացնում է առաջարկություններ Բաժնի աշխատանքներին մասնագետներ, փորձագետներ ներգրավելու, ինչպես նաև աշխատանքային խմբեր կազմավորելու համար,
  • ապահովում է ներքին աուդիտի տարեկան ծրագրի կատարումը և ներքին աուդիտի մեթոդաբանության իրականացումը.
  • կազմում և Հանձնաժողովի նախագահին ու ներքին աուդիտի կոմիտեին է ներկայացնում ներքին աուդիտի տարեկան հաշվետվությունը.
  • զեկուցումներ է ներկայացնում Հանձնաժողովի նախագահին աուդիտի իրականացման սահմանափակումների` խոչընդոտների և խնդիրների վերաբերյալ,
  • ներկայացնում է անկախ դիրքորոշում կամ եզրակացություն հավաստիացման ծառայությունների նպատակով, օբյեկտիվ գնահատմամբ կազմված ապացույցների հիման վրա իրականացված աուդիտի վերաբերյալ.
  • ներքին աուդիտի բաժնի գործունեության ընթացիկ ուսումնասիրությունների՝ ներքին գնահատումների միջոցով իրականացնում է աուդիտի որակի երաշխավորման ծրագիր՝ անհրաժեշտության դեպքում ներգրավելով նաև արտաքին խորհրդանուների,
  • Բաժնի լիազորությունների շրջանակներում նախապատրաստում է առաջարկություններ, տեղեկանքներ, հաշվետվություններ և այլ գրություններ,
  • ստորագրում է Բաժնի անունից պատրաստվող փաստաթղթերը,
  • ներքին աուդիտի միասնական կառավարման տեղեկատվական համակարգում ապահովում է իրեն վերապահված գործառույթների իրականացում` տեղեկատուների և հաշվետվությունների ստեղծում, խմբագրում, հաստատում, գնահատում և արտահանում,
  • Հանձնաժողովի նախագահի հանձնարարությամբ նախապատրաստում է Բաժնի առջև դրված գործառույթներից և խնդիրներից բխող իրավական ակտերի նախագծեր, առաջարկություններ, եզրակացություններ, այլ փաստաթղթեր, ինչպես նաև մշակում է դրանց վերաբերյալ մեթոդական պարզաբանումներ և ուղեցույցներ,
  • այլ մարմիններից, պաշտոնատար անձանցից ստանում է Բաժնի առջև դրված գործառույթների և խնդիրների իրականացման հետ կապված անհրաժեշտ տեղեկատվություն և նյութեր,
  • ապահովում է Հանձնաժողովում քաղաքացիական ծառայության մասին օրենսդրությամբ նախատեսված գործընթացների՝ իրեն վերապահված աշխատանքների իրականացումը: